Gallery

ผลงานบางส่วนของเรา CNC Machining Center

บริษัท โอต้า เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

Double Column Model GLUe13

HISION Model VMU1100

HISION Model VMC1000L

Double Column Model GLUE13x21

Double Column Model GLUE16x20

DOUBLE COLUMN Model GLUll 16

CNC Lathe Model TC25